Restrukturyzacja

W warunkach współczesnych restrukturyzacja, przeprowadzona jest w przedsiębiorstwach, tak pomyślnie funkcjonujących, jak i będących w sytuacji kryzysowej.

W pierwszym wypadku ma ona zapobiegawczy charakter i staje się elementem dostosowania dynamicznego do zmiennych warunków dyktowanych przez rynek i wzrost konkurencji.
W przedsiębiorstwach, które znajdują się w stanie kryzysowym, restrukturyzacja jest jednym z kluczowych sposobów przywrócenia wypłacalności i zapobiegania upadłości. Głównym celem restrukturyzacji antykryzysowej jest przeprowadzenie zmian skierowanych na usunięcie negatywnych ekonomicznych tendencji w przedsiębiorstwie i zmniejszenia ryzyka jego upadłości. Finansowymi efektami restrukturyzacji antykryzysowej są wzrost dochodów, zmniejszenia wydatków, odroczenie zadłużenia i, w konsekwencji, poprawa płynności. Skuteczna restrukturyzacja wymaga rozwiązywania szeregu problemów: innowacyjno-technologicznych, psychologicznych, finansowych i społecznych.
Możliwością odzyskania zdolności do konkurowania na rynku przez przedsiębiorstwo przechodzące kryzys jest postępowanie naprawcze. Jest ono nowością w polskim prawie. Ma na celu przywrócenie przedsiębiorstwu zdolności do konkurowania na rynku. Istotną zmianą w zakresie regulacji prawnych odnośnie do ograniczania negatywnych skutków problemów finansowych przedsiębiorstw jest nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku.

Prawo restrukturyzacyjne

Nowe rozwiązania mają zachęcać przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej bądź które spodziewają się, że w niedługim czasie wystąpią problemy finansowe, do skorzystania z rozwiązań legislacyjnych. Prawo restrukturyzacyjne ma na celu pomóc w utrzymaniu się na rynku przedsiębiorstwom znajdującym się w kryzysie finansowym.

Prawo restrukturyzacje reguluje cztery niezależne postępowania restrukturyzacyjne: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne.


Cechy wspólne postępowań restrukturyzacyjnych
  • Postępowania te zapewniają wybór formy restrukturyzacji zależnej do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, w konkretnej sytuacji finansowej.
  • Do wszystkich postępowań mają zastosowanie te same regulacje dotyczące zakresu wierzytelności objętych układem, propozycji układowych, zawarcia i zatwierdzenia układu i jego skutków, a także zasady zmian i uchylenia układu.
  • Wszystkimi postępowaniami restrukturyzacyjnymi są objęci przedsiębiorcy niewypłacalni, jak i przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością. Zastosowanie postępowań restrukturyzacyjnych do dłużników niewypłacalnych jest uzasadnione interesem wierzycieli, bowiem korzystniejsze może być zaspokojenie wierzycieli w wyniku realizacji układu niż w drodze likwidacji majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym. Należy, w tym miejscu, zaznaczyć, że zdolności restrukturyzacyjnej nie ma Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, a także fundusze inwestycyjne.

Krótka charakterystyka postępowań restrukturyzacyjnych

Postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe mogą się toczyć tylko wtedy, gdy suma spornych wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem nie będzie przekraczała 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. W tych postępowaniach przewiduje się uproszczoną procedurę tworzenia spisu wierzytelności.

Postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzi samodzielnie dłużnik przy udziale nadzorcy układu . Rola sądu ogranicza się do wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego przez wierzycieli w drodze samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika.

W przyspieszonym postępowaniu układowym nadzorca sądowy sporządza i składa sędziemu – komisarzowi plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika, spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych a sędzia – komisarz, niezwłocznie, wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.

W postępowaniu sanacyjnym sąd uwzględniając wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego odbiera, co do zasady, zarząd własny dłużnikowi i wyznacza zarządcę, który m.in. ustala skład masy sanacyjnej oraz sporządza spis wierzytelności.

Informacje