Restrukturyzacja

W warunkach współczesnych restrukturyzacja, przeprowadzona jest w przedsiębiorstwach, tak pomyślnie funkcjonujących, jak i będących w sytuacji kryzysowej.

W pierwszym wypadku ma ona zapobiegawczy charakter i staje się elementem dostosowania dynamicznego do zmiennych warunków dyktowanych przez rynek i wzrost konkurencji.
W przedsiębiorstwach, które znajdują się w stanie kryzysowym, restrukturyzacja jest jednym z kluczowych sposobów przywrócenia wypłacalności i zapobiegania upadłości. Głównym celem restrukturyzacji antykryzysowej jest przeprowadzenie zmian skierowanych na usunięcie negatywnych ekonomicznych tendencji w przedsiębiorstwie i zmniejszenia ryzyka jego upadłości. Finansowymi efektami restrukturyzacji antykryzysowej są wzrost dochodów, zmniejszenia wydatków, odroczenie zadłużenia i, w konsekwencji, poprawa płynności. Skuteczna restrukturyzacja wymaga rozwiązywania szeregu problemów: innowacyjno-technologicznych, psychologicznych, finansowych i społecznych.
Możliwością odzyskania zdolności do konkurowania na rynku przez przedsiębiorstwo przechodzące kryzys jest postępowanie naprawcze. Jest ono nowością w polskim prawie. Ma na celu przywrócenie przedsiębiorstwu zdolności do konkurowania na rynku. Istotną zmianą w zakresie regulacji prawnych odnośnie do ograniczania negatywnych skutków problemów finansowych przedsiębiorstw jest nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku.

Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU)

Jest to idealne postępowanie dla firm w kryzysie, z problemami związanymi z płynnością finansową oraz dla firm zagrożonych postępowaniami sądowymi, egzekucyjnymi. Proces restrukturyzacji chroni dłużnika przez ogłoszeniem upadłości.

Ten rodzaj postępowania jest najszybszym postępowaniem restrukturyzacyjnym i toczy się bez udziału Sądu. Sąd wydaje jedynie postanowienie kończące postępowanie (akceptacja/odmowa układu). Nad całym postępowaniem czuwa doradca restrukturyzacyjny, którego dłużnik wybrał sam i z którym nawiązał współpracę. Od dnia obwieszczenia doradca pełni funkcję nadzorcy układu.

Od dnia obwieszczenia o otwarciu postępowania, dłużnik ma 4-miesięczny okres ochronny, podczas którego ma czas na przygotowanie propozycji układowych oraz zawarcie układu z wierzycielami. Od dnia obwieszczenia wszystkie postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi zostają zawieszone z mocy prawa.

Od dnia otwarcia postępowania układowego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania układowego wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, bez zezwolenia rady wierzycieli, jest niedopuszczalne.

Głosowanie wierzycieli odbywa się poprzez zbieranie głosów w systemie teleinformatycznym, bądź na zgromadzeniu wierzycieli zwołanym przez nadzorcę układu.

Po zawarciu układu z wierzycielami i wydaniu postanowienia przez Sąd, dłużnik przystępuje do realizacji układu zgodnie z przyjętymi propozycjami układowymi.

Postępowanie układowe (PU)

To dobre rozwiązanie, gdy przedsiębiorstwo dłużnika ma szanse funkcjonować i zaczyna generować zyski. Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Postępowanie trwa dłużej niż wcześniej wymienione postępowania – ponad 12 miesięcy. Przy otwarciu postępowania, Sąd wyznacza nadzorcę sądowego, który zobowiązany jest do sporządzenia wszelkich dokumentów wraz ze spisem inwentarza.

Ważnym aspektem jest iż już we wniosku o otwarcie postępowania układowego, dłużnik musi wykazać, że w toku postępowania będzie w stanie regulować na bieżąco wszystkie zobowiązania, które powstaną po dniu otwarcia postępowania.

restrukturyzacja